Apartmány Fux

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Ubytovací řád


Praeambule

Ubytovací řád je platný pro objekt apartmánů Chalupa na Hořansku, na Rusavě, č.p. 301 a přilehlé pozemky.

Je vydaný podle § 754 a násl. Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., společností FUX, s.r.o., se sídlem Sušilova 183, 768 61 Bystřice pod Hostýnem ,
IČO 29188431, tel. 573 381 481, email: apartmanyfux@volny.cz, fux.sro@volny.cz (dále v textu též jako provozovatel).

I. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

Podpisem ubytovaného (dále jen host) v ubytovací knize je mezi hostem a provozovatelem uzavřena smlouva o ubytování za podmínek uvedených níže
a ve smlouvě o ubytování. Ubytování je poskytování úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku. Ubytováním se rozumí používání
všech prostor objektu určených pro ubytování provozovatelem. Cena za ubytování je splatná nejpozději při začátku pobytu společně s vratnou kaucí 1.000,- Kč,
pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti nebo bankovním převodem předem.
Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.


II. Způsob objednání

Objednávku ubytování je možno provést osobně nebo e-mailem. Telefonická objednávka je považována za platnou až po písemném potvrzení objednávky
provozovatelem a zaplacení zálohy hostem ve výši 100% z celkové ceny ubytování dle platného ceníku a to nejpozději v den ubytování.

III. Doklad totožnosti

Karta hosta obsahuje jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, číslo občanského průkazu, popř. cestovního pasu. Tyto iniciály se zapisují do ubytovací knihy.

K ověření těchto údajů je host povinen předložit jeden ze dvou shora uvedených dokladů totožnosti.

V. Práva a povinnosti hosta

a) Host má právo užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení dle Seznamu poskytnutého vybavení v prostorách určených k ubytování
v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Při nástupu obdrží host klíče od hlavních předních dveří. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů,
zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v domě ubytovány. Při ztrátě nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit
provozovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.  

b) Host je povinen:
- uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
- řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením pobytu uvést

- do původního stavu vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit jej na  místa k tomu určená
- zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování
- chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození
- zajistit ochranu postelí, sedacích souprav před osobami, které nejsou schopny udržovat samy osobní hygienu
- seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej
- bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování nebo na
částech domu
- bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil
- uzamykat při odchodu oboje hlavní vchodové dveře
- v době od 22.00 hodin do 7.00 hodin ráno se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem
- pokoj opustit do 10.00 hod v den odjezdu. Pozdní odjezd (nejpozději však ve 12.00 hodin) hlásí host předem.


c) Host má zakázáno :
- provádět jakékoliv změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.)
- odnášet jakékoliv vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
- používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma osobních PC a přístrojů
k hygieně vlasů a vousů
- přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě
- přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování
- uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání
- nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
- držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání  bylo hostu předepsáno lékařem
- kouřit v kterýchkoliv prostorách objektu.


VI. Náhrada škody

V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu, popřípadě započíst kauci nebo její úměrnou část,
rovnající se výši škody způsobené zavin2ním hosta. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v plné výši,
včetně náhrady ušlého zisku provozovatele. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem.

VII. Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen odevzdat hostu prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání, zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených
s ubytováním, dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a na bezvadný technologický a hygienický stav celého objektu.

VIII. Vozidlo a cennosti hosta

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém zastřešeném parkovišti v uzavřeném objektu před apartmánem nebo na vlastním přilehlém parkovišti
u příjezdové cesty (tato parkovací plocha je otevřená a tudíž provozovatel neručí za případné škody, či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle).
Provozovatel doporučuje hostu, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v odstavených automobilech, ani v prostorách určených k ubytování.

IX. Průběžný úklid

V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky, osušky a povlečení. Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování.
Během týdenního pobytu provozovatel úklid v prostorách určených k ubytování neprovádí. Při pobytu delším než 1 týden se úklid provádí 1x týdně po dohodě s hostem.

IX. Domácí zvířata

Návštěva prostor určených k ubytování s domácími zvířaty není možná. Porušení bude hodnoceno jako hrubé nerespektování ustanovení tohoto Ubytovacího řádu
a může vést i k předčasnému ukončení pobytu. Poskytovatel může navíc i vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den.

X. Reklamace

Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínku nebo reklamaci host uplatní ihned po zjištění.
Pokud by nebyla připomínka nebo závada nahlášená hostem neprodleně odstraněna, bude sepsán mezi oběma stranami zápis.

XI. Odstoupení od Smlouvy o ubytování

Host má právo odstoupit od Smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami stanovenými v bodu XIII. tohoto Ubytovacího řádu.
Provozovatel má právo od Smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené Ubytovacím řádem nebo hrubě porušuje dobré mravy.
Odstoupení od smlouvy má písemnou formu a je povinností odstupujícího doručit je druhé smluvní straně. Odstoupení nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé.
V případě odstoupení od Smlouvy o ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění prostor určených k ubytování. XII. Stornovací podmínky

Při úplném nebo částečném zrušení objednacích služeb z důvodu jiného než z objektivních příčin uvedených níže, bude hostu účtován stornovací poplatek ve výši :
10% z celkové ceny při zrušení objednaných služeb do 45 dnů včetně před jejich počátkem
30% z celkové ceny při zrušení objednaných služeb v době od 44 dnů do 33 dnů včetně před jejich počátkem
60% z celkové ceny při zrušení objednaných služeb v době od 32 dnů do 22 dnů včetně před jejich počátkem
80% z celkové ceny při zrušení objednaných služeb v době od 21 dnů do 12 dnů včetně před jejich počátkem
90% z celkové ceny při zrušení objednaných služeb v době od 11 dnů do jejich počátku.


V případě zrušení objednaných služeb je provedeno vyúčtování do 21 dnů a vrácení případné části zálohy po odečtení stornovacích poplatků.
Provozovatel nevyžaduje žádný stornovací poplatek v případě výskytu závažných příčin. Za závažnou pohnutku vedoucí k odstoupení od smlouvy o ubytování poskytovatel považuje úmrtí v rodině, hospitalizaci v nervovém sanatoriu, živelnou katastrofu, havárii atomové elektrárny, pád letadla a onemocnění přenosnou chorobou. Tyto skutečnosti host doložit příslušnými doklady nejpozději do 7 kalendářních dnů od výskytu zjištění písemně na výše uvedenou adresu provozovatele.
Pokud si host objedná služby v době kratší, než 45 dní před počátkem poskytovaných služeb, stornovací podmínky se nemění.

XIV. Závěrečná ustanovení

Zápisem do ubytovací knihy host stvrzuje, že je seznámen s ubytovacím řádem, bere jej na vědomí a bude se podle něj řídit.

Ubytovací řád vydaný společností FUX, s.r.o., se sídlem Sušilova 183, 768 61 Bystřice pod Hostýnem , IČO 29188431 je schválený jejím statutárním orgánem.
Platnost Ubytovacího řádu nastala dne 23. listopadu 2012 s účinností od 1. prosince 2012.

Ing. Josef Škrdlík
jednatelNávrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky